زندگی یامرگ؟

بسم الله الرحمن الرحیم

 سلام عزیز

زندگی بهتراست یامرگ؟

تو زندگی ما چیزهای زیادی می بینیم و به خیلی از آنها توجهی نمی کنیم.

آیاهمه زندگی عشق است؟

آیاهمه زندگی هوس و شهوت است؟

آیاهمه زندگی زن و بچه است؟

آیابرای اینکه ماازنردبان ترقی بالابرویم بایدبه جنگ و جدال بپردازیم؟

آیامابایدبه هروبلاگی که سرنوشت مارابه آنجابردنظردهیم یاندهیم؟

آیامن دارم از خودم سوال می پرسم؟

آیامن کاره بدی می کنم که خودم از خودم می نویسم؟

آیاکسی پیدا میشه که گوشش بدهکاره این حرفهاباشه؟

آیادوستی بین انسانهادرقیامت ادامه خواهدیافت؟

آیاحیواناتی که من دراین دنیا به آنها عشق می ورزیدم وحال از دست دادمشان درآن دنیابه من داده خواهدشد؟

آیاخدای تبارک وتعالی زندگی مارارونق می بخشد؟

بدون شک بلی چراکه نه؟

آیااین عکسهازیباست؟

73668454.jpg

71222034.jpg

73668453.jpg

71222028.jpg

وبلاگ دیگرهادی دربلوگ اسکای

وبلاگ دیگرهادی درپرشین بلاگ

/ 2 نظر / 9 بازدید
سيد عليرضا شمس نيا

سلام با یک مطلب جالب منع مارکز خوانی در تهران در وبلاگ شـمـسـه منتظر پیامتان هستم .