زن+مرد=بچه*حج

بسم الله الرحمن الرحیم سلام دوسته خوبم

اگرشماازدواج کردیدوبچه دارنشدیدزود،سریع،تند بچه دارشیدتاکسی به عقله شماشک نکرده!اگرشماحج رفتیدسریع توبه کنیدتاخداقهرش نگرفته!اگرنه ازدواج کردیدونه حج رفتید تازه شدیدمثل من هیچ عیبی نداره چون اونایی که این کاراروکردندیه روزی قسمتشون نشده بوده،شایدمن وتوهیچ وقت حتی بچه دارهم نشیم،دلت نسوزه،اگه می خوای به همه چی برسی خدامیگه لااقل یه چیزه تودرست کن،مثله اون آقادزده که ازدیواره مردم میره بالاولی نمازش رواول وقت می خونه!ازش می پرسن قضیه چیه؟میگه من همه درهاروازطرفه خدابه روی خودم نمی بندم،این دزده وهرکی که نمازمی خونه ازنوع اوله وقت،هدایت میشه به راهه راست ازطریقه خداچون نمازمهمترین چیزه،برکته که شبه اوله قبراولین سوال هم هست تاحالابه لحظه هافکرکردید۱۰۰٪ این کارراانجام دادید پیشنهاده من اینه که به لحظه هازیادتوجه نکنیداگرهم نظری می افکنیدبه لحظه هایی که نیامده بیشترفکرکنیدتالحظه هایی که اومده ورفته،تاحالا شماخیلی خواب دیدیدبه اون هم زیادتوجه نکنیدچون میادومیره به آخرت فکرکنیدکه هنوز نیومده وبرای ساختنه آخرت قرآن بخونید کمااینکه خودم سعادت خواندنه قرآن رابه طوره لازم ندارم ولی به شمامی گم چون وقتی خوندید حال کردید من ودعاکنیدتامن هم به شمابپیوندم معنی فارسیه قرآن هم به اندازه عربی که خدادوست داره مهمه چون مافارسی روبهترمی فهمیم نه؟! پس التماسه دعاتاخواندنه قرآن خدایااگه من ودوست داری سعادت قرآن خوندن روبه همه اینترنتی هابده01.gifشایدبگیداین پسره چرااینقدرموضوع روعوض می کنه،دلیلش اینه که می خوام تواین چندخط بیشترباشماگپ بزنم،ازبحث دورشدیم تابه آخررسیدیم،یادتون باشه تاازدواج نکردیدبه فکرباشیدوقتی این کارراانجام دادیدسریع بچه دارشیدچون بچه امیده زندگیه انسانه ولو اینکه بچه یکی دیگه باشه،اگه شمابچه دارنمی شیدنگران نباشیدازخدامی خوام بشید حتی اگه ازپرورشگاه بیارید،ببخشید سرتون رودردآوردم می دونم بیش ازاین ازحوصله شماخارج وبه دوره من می رم فرداباموضوعه جدیدکه خودم می نویسم میام خیلی می خوامت تاموقعی که هستی یاعلی مددخدانگهدار.

72932646.jpg

200425302-001.jpg

200253928-001.jpg

74226566.jpg

1784875.jpg

u13782229.jpg

u26899391.jpg

u12919709.jpg

1574R-011813.jpg

as1025dlhs_06.jpg

as1025dlhs_12.jpg

as1025dlhs_21.jpg

as1025dlhs_08.jpg

DEW1011.jpg

MAG1045.jpg

AUT023.jpg

وبلاگ دیگرهادی دربلوگ اسکای

 

وبلاگ دیگرهادی درپرشین بلاگ
/ 0 نظر / 8 بازدید