بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام و درود بر اسلام و مسلمین حقیقی.

محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم.

کار منافقین : سه مسجد به آتش کشیده شد و تعدادی از بسیجیان را زنده زنده سوزانده شدند.

جالب اینجاست که تا این زمان بسیج تنها به گذاشتن ایست و بازرسی های نمایشی اکتفا می نمود.

ببینید آیا با این وضع باز هم زمان منطق و صحبت بود حال کار نداریم که بسیاری از مجاهدین خلق ملعون که کینه و عداوت خود را با مردم ایران بارها نشان داده اند هم در این تجمع ها بودند.

در این موقع بود که بسیج هم برای دفاع از حقوق مردم  شروع به مبارزه کرد چرا با عکس های احساسی می خواهند مردم را گول بزنند مگر در درگیری نقل و نبات پخش می شود وقتی جنگ شد از هر دو طرف زخمی و کشته می شوند اما مقصر اصلی آن کسی است که اول تعرض نمود و جنگ را برپا کرد.

جالب است که در جواب حرف ما می گویند ما اول شروع نکردیم شما با تقلب جنگ را آغار کردید.

حال بگذریم که این تئوری به خودی خود صحیح است یا نه؟  اما به فرض غلط اینکه صحیح باشد مثالی می زنیم آیا وقتی کسی سر شما راشکست می توانید برای ادب کردنش سر او را ببرید معلوم است که نه هر جرمی جریمه خودش را دارد و جریمه تقلب هم بلوا و آشوب و آدم کشی نیست.

این اولا مسئله اما ثانیا شما حق ندارید خودتان اجرای قانون کنید پس حکومت و مجاری قانونی چه کاره اند اگر قرار باشد هر شخص و ارگانی خودش اجرای قانون کند پس کار پلیس و حکومت چیست؟ و مسلما هرج و مرج همه جا را بر می دارد.

این  آقایان هیچگونه شکایت قانونی نداشته اند و انتظار اجرای عدالت را دارند و می خواهند با شورش های خیابانی زور گویی کنند اگر به تاریخ بنگرید اسلام تا به حال جلوی زور کوتاه نیامده پس چگونه امید دارید جلوی این حرف زور شما کوتاه بیاید.

ادامــــــه دارد.........


1:48 PM
/ 0 نظر / 14 بازدید