دنیا

بسم الله الرحمن ابرحیم

سلام عزیز

دنیازیباست بیایید به زیبایی های دنیا بنگریم!

خداخیلی بزرگه این رو همه ما می دونیم ولی به روی خودمان نمی آوریم گاهی اوقات ! برای اینکه خدابه شما روی آوردشمابایدبه زیبایی های دنیانگاه کنیدمانند:درختان ودریاوکوه و....خب شما وقتی از دیدن کوه لذت ببرید و عظمت خدارااحساس کنیدمتوجه می شویدکه خداآنقدربزرگ هست که شمابنده نازنین آن هرچیزبخواهیدبه شمادهدپس بیایید اوراستایش کنیم قدرت خداراکه دیده ایم پس ازخشم اوبترسیم ونمازبخونیم تا ازگناهانمان بگذردوبه ماروی آورداین روزهامن نمازشب می خونم فقط ۲رکعت وخیالم جمع هست که خدابه من کمک می کندچون این کارراکرده و من خوشحالم من کاری نکردم فقط ازاو خواستم!

بیاییدهرچه می خواهیم از خدابخواهیم!

سالهاست شب نمی خوابم!

خرداد۸۵به سربازی رفتم!

درآموزشی تاحددیوانگی رفتم طوری که ۴صبح می گفتم حاج آقا خداسلام!

دیدن کوه به من امیدداد!

۱۲ هشتادوپنج خدمت رابه کنارگذاشتم واینکه یازده ۸۶ هم پایه خدمتی های من از سربازی فارغ می شوند!
خب شایدیکی ازدلایل فرعی فرارمن ازسربازی نداشتن زن بودآخه من می خواستم!

تنهادلیل اصلی آن هم خواست خدابودازخدامتشکرم!

ازمهر۸۴سیگاررابه نام مولاعلی کنار گذاشتم موفق شدم امابافرارسربازی شروع شد ماه مبارک رمضان ۸۶ترک کردم بعدازرمضان شروع کردم حالا فهمیدم که باید خودخودم بخوام ونبایدخودم راگول بزنم از دوستان خواستم دعاکنندتامن ترک کنم!می دونم می کنم ولی بعدازاینکه شمامن یعنی محمدهادی... رادعاکنیدوازخدابخواهیدکه من برای همیشه این گناه راکنار گذارم!

دریک سال و نیم ترک من حتی جواب رد خواستگاری هم نتونست باعث بشه که من شروع کنم!

مردهای عزیزاگربه خواستگاری رفتیدبه پدریامادرطرف اگر سیگاری بودیدیاهرکاری کردیدبه خاطرغم دوری معشوقه نگید اصلا مطرح نکنید!

من هیچ دلم نمی خواست سیگاری بشم اصلا بدم میومدبچه که بودم ازدست سیگاری هابه خودشان شکایت می کردم البته الان هم همینطور!

هم کلاسی تعارف زد!فکرنمی کردم من ! من ! ۳۰گاری شم!!محاله!

من روببخشیدسالهاست باسیگاری بودن دراشتباه هستم مگه آبروندارم؟ترک می کنم دعاکنید!

من هرشب نمازلیله الدفن می خونم درکناره نمازمغرب یااشابرای اونایی که شب اول قبرشان هست و ۴۰نفررابه اسم دعامیکنم!زنده یامرده!

طرزنمازلیله الدفن:کلا ۲رکعت هست مانندنمازصبح آسان بااین تفاوت که رکعت اول بعدازسوره حمدیک مرتبه آیه الکرسی ورکعت دوم بعدازحمد۱۰مرتبه سوره مبارکه القدر همین مستحب بعدازنماز می گوییداللهم صل علی محمدوآل محمدوبعث ثوابهاالی قبر فلان ابن فلان به جای فلان ابن فلان ۴۰نفررادعاکنید! من برگه هایی از اسامی دوستان!آشنایان!غریبه و همسایه جمع آوری کردم که به حالت چرخشی همه رادعامی کنم ۴۰تا۴۰تاخوشابه حال آنانکه گاهی اوقات ۱۱رکعت نمازشب می خونم ودرقنوت رکعت نماز وتر آخرین رکعت نمازشب وتنهانمازیک رکعتی درنمازتهجد دعاشون می کنم ۴۰نفرخداهمه چی بهشون می ده شک نکنید! اسامی کسانی که من رواذیت کردندیانمیشناسمشون هم هست بعلاوه اسامی بزرگان ویاران امام زمان!خواستیدبخونید۴۰نفرازیاران امام زمان روبهتون میدهم که جمع آوری کردم!
بیماردارید؟پدریامادرازدنیارفتند؟خودشمانیازبه دعادارید؟ اسم پدربزرگ و مادربزرگتان رابه من بدهید!

نترسیدوشک هم نکنیداسم ها جزدعاکردن به دردمن نمی خوره!

فقط اسم خویش ومریض وازدنیارفته رادرقسمت نظرات ناشناس گوییدتادرلیست من بیمنت اضافه شوید!
اسم خودم هم هست!اونی که من رودعاکنه اون دنیا پیدایش می کنم!

بنده محمدهادی...

دوست ندارم اسمم مانند ایمیلام که بیش ازیک میلیون اددلیست داشت هک بشه!

دوست دارم ازمن بخواهیدنمازشب یادتون بدم!

یه نکته پیشنهادی:داریدمطلب می نویسید؟در وردپد دایم ضبط کنیدتابرق رفت یامشکل پیش اومد مطلبه شماباقی باشه!!اول سیو کنیددرکامپیوتربعددروبلاگ ثبت کنید!حتما!این یه تجربه هست!

ممنون ومتشکرازلطف شما!

بیایید تا خودم روجلوی پاتون قربونی کنم!

یامولاعلی مددی!خدانگهداره شما.

/ 0 نظر / 8 بازدید